Adatvédelmi irányelvek

 

 1. Bevezetés

A Green Arsenal Hungary Kft., (székhely: 1201 Budapest, Ábrahám Géza utca 15.; a továbbiakban: Green Arsenal Hungary Kft.) tiszteletben tartja a Green Arsenal Hungary Kft. szolgáltatásai és termékei iránt érdeklődő felhasználók személyes adatainak védelméhez kapcsolódó jogokat. A Green Arsenal Hungary Kft. minden olyan személyes adatot kezel, amelyről a cleanarsenal.com weboldalnak (webshop) és alweboldalainak (a továbbiakban: Weboldalak) használata által szerzett tudomást, összhangban a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseivel és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).

A jelen adatvédelmi szabályzat információt ad a Green Arsenal Hungary Kft. által kezelt személyes adatok kategóriáiról. A jelen adatvédelmi szabályzat csak a Green Arsenal Hungary Kft. Weboldalaira vonatkozik, és nem vonatkozik olyan weboldalakra, melyekre a Green Arsenal Hungary Kft. weboldalán található linkeken keresztül lehet eljutni, és amelyeket harmadik felek működtetnek. A Green Arsenal Hungary Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy az itt használt fogalommeghatározások ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint a Green Arsenal Hungary Kft. 4. cikkében meghatározott fogalmak, ezért a Green Arsenal Hungary Kft. külön nem részletezi azokat.

 1. Adatkezelő

Az adatkezelést a Green Arsenal Hungary Kft. azon dolgozói végzik – az adatkezelés célhoz kötöttségével összhangban –, akik tevékenységük során közvetlenül részt vesznek a szolgáltatásnyújtásban.

A Green Arsenal Hungary Kft. mint adatkezelő elérhetőségei a következők:

 • Adatkezelő neve: Green Arsenal Hungary Kft.;
 • Adatkezelő székhelye: 1201 Budapest, Ábrahám Géza utca 15.;
 1. Az adatkezelés alapelvei

A Green Arsenal Hungary Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Weboldal érintetteinek személyes adatai(t)

 • jogszerűen és tisztességesen kezeljék a megfelelő jogalappal összhangban (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és az adatokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; és ha lehetséges, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül majd sor, a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság);
 • kezelését oly módon végezzék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 1. Adatkezelési tevékenységek

4.1. Kapcsolatba lépés a Green Arsenal Hungary Kft.-vel elektronikus úton

A GDPR 6. cikke 1 (a) bekezdésének, az adatkezelés jogszerűségének megfelelően az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak konkrét, a jelen adatvédelmi szabályzat 4.1. bekezdésében meghatározott célból történő kezeléséhez.

Az érintettek természetes személyek, akik a Green Arsenal Hungary Kft. t a Weboldalakon keresztül elektronikus úton érik el, és elektronikus úton lépnek vele kapcsolatba.

A Green Arsenal Hungary Kft. a következő személyes adatokat kezeli: a természetes személy neve és e-mail címe, a Green Arsenal Hungary Kft. lal az információkérés során megosztott személyes adatok.

A GDPR célhoz kötöttség elvének megfelelően a Green Arsenal Hungary Kft. a személyes adatokat a következő célokból kezeli: (i) természetes személyek részére történő információszolgáltatás a Green Arsenal Hungary Kft. portfóliójában elérhető szolgáltatásokról és termékekről; (ii) kommunikáció azon természetes személyekkel, akik tájékoztatást kértek a Green Arsenal Hungary Kft. portfóliójáról; (iii) általános ügyekkel kapcsolatos kérdések kezelése; (iv) kereskedelmi ajánlatok és kérdések kiküldése.

A GDPR korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően a Green Arsenal Hungary Kft. a személyes adatokat addig tárolja, amíg (i) a kérdés vagy probléma megoldást nem nyer, vagy amíg az érintettel kommunikációra van szükség; (ii) az érintett vissza nem vonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

4.2. Vásárlás

A GDPR 6. cikke 1 (a) bekezdésének, az adatkezelés jogszerűségének megfelelően az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak konkrét, a jelen adatvédelmi szabályzat 4.2. bekezdésében meghatározott célból történő kezeléséhez.

Az érintettek jogképes természetes személyek, akik a Green Arsenal Hungary Kft. tól árukat vásárolnak.

A Green Arsenal Hungary Kft. a következő személyes adatokat kezeli: név és e-mail cím,

A GDPR célhoz kötöttség elvének megfelelően a Green Arsenal Hungary Kft. a személyes adatokat a következő célokból kezeli: a megrendelt áruk biztosítása az ügyfél, mint érintett részére.

A GDPR korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően a Green Arsenal Hungary Kft. a személyes adatokat a WooCommerce-ben és a WordPress-ben tárolja.

 1. Biztonság

Az Ön által megadott személyes adatokat a Green Arsenal Hungary Kft. biztonságos helyen tárolja, és óvintézkedéseket tesz a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával annak érdekében, hogy megóvja őket műszaki, fizikai, adminisztratív és számítógépes eszközök használatával. Megfelelő védelmi szintű biztonsági intézkedések kerültek bevezetésre az adatok véletlen elvesztésének, kezelésének, jogosulatlan hozzáférésének, módosításának vagy közzétételének elkerülése érdekében.

Feltételezett adatvédelmi jogsértés kezelésére megfelelő eljárás kerül alkalmazásra, és az adatvédelmi jogsértésről értesítjük Önt és az érintett hatóságot, amennyiben az értesítés kötelező a jogszabályi előírások értelmében.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A GDPR rendelkezéseinek értelmében személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önnek az alábbi jogai vannak, amelyek alapján Ön jogosult:

Személyes adataihoz hozzáférést kérni („az érintett hozzáférési joga”). Ennek alapján joga van az általunk feldolgozott személyes adatiról másolatot kapni, és joga van ellenőrizni, hogy az adatkezelésünk jogszerű-e.

Az általunk feldolgozott személyes adatainak helyesbítését kérni. Ennek alapján joga van az általunk kezelt helytelen vagy hiányos személyes adatainak helyesbítéséhez, ilyen esetekben azonban szükség lehet az újonnan megadott adatok hitelességének vizsgálatára.

Személyes adatainak törlését kérni. Ez feljogosítja Önt személyes adatainak törlésére vagy eltávolítására, ha nincs semmilyen észszerű ok a további adatkezelésre. Kérheti személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen (lásd alább), ha az információt jogellenesen kezeltük, vagy ha a helyi törvények értelmében kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden esetben tudjuk teljesíteni a törlésre vonatkozó kérelmét egyéb jogos érdekek miatt, amelyekről szükség esetén tájékoztatjuk Önt kérelme beadásakor.

Tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogos érdekeink (vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek) érvényesítésén alapul, és Ön az adatkezelés ellen személyes körülményeivel kapcsolatos okok miatt tiltakozik, mivel Ön úgy véli, az adatkezelés érinti az Ön alapvető jogait és szabadságait. Akkor is tiltakozhat, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzési célokra használjuk fel. Bizonyos esetekben jogunkban áll bizonyítani, hogy kényszerítő erejű jogos érdekeink elsőbbséget élveznek az Ön alapvető jogaival és szabadságaival szemben.

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ez feljogosítja Önt személyes adatai kezelésének megszüntetésére a következő esetekben: (a) ha Ön arra kér minket, hogy biztosítsuk adatainak pontosságát; (b) ha az adatkezelésünk jogszerűtlen, de Ön nem kívánja, hogy adatait töröljük; (c) ha arra kér minket, hogy tároljuk adatait még akkor is, ha azokra már nincs szükségünk, Önnek azonban szüksége van rá jogi igényei előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében; vagy (d) ha Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, de a kényszerítő erejű jogos indokok meglétének vizsgálata szükséges.

Kérés az Ön személyes adatainak továbbítására vonatkozólag az Ön vagy egy harmadik fél részére. Személyes adatait Önnek vagy egy Ön által kiválasztott harmadik félnek strukturált, általánosan használt, számítástechnikai úton beolvasható adatformátumban továbbítjuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen joga csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyek feldolgozása automatizált eszközökkel történik, és amely eszközök használatához Ön korábban hozzájárulását adta, és amelyeket a szerződés teljesítéséhez használtunk.

Bármikor visszavonni hozzájárulását, amennyiben személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul. Ez azonban nem érinti a hozzájárulásának visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek. Hozzájárulásának visszavonásakor értesítjük Önt a fentiekről.

Az érintettek a jelen bekezdésben felsorolt jogaikat a Green Arsenal Hungary Kft. fent megadott elérhetőségeire elküldött kérelmeken keresztül gyakorolhatják. A GDPR 12. cikkének megfelelően a Green Arsenal Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül és legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatást ad az érintett kérelmével kapcsolatban tett intézkedésekről. Ez az időtartam szükség esetén, a GDPR-nak megfelelően, meghosszabbítható. A kérelem alapján tett minden intézkedés térítésmentes, ha a kérelem azonban egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen ismétlődő jellegük miatt), a Green Arsenal Hungary Kft. észszerű, az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja, hogy eljárjon a kérelemmel kapcsolatban.

 1. Személyes adatok módosítása és törlése

A Green Arsenal Hungary Kft. törli a kezelt adatokat a nyilvántartásaiból, ha a jogszabályi előírásokon vagy egyéb jogalapokon alapuló tárolás feltételei nem állnak fenn. Természetesen bármikor kérheti személyes vagy vállalati adatainak módosítását és/vagy helyesbítését, vagy törlését a fenti bekezdésekben részletezett rendelkezéseknek megfelelően.

 1. Panaszbenyújtás joga

Ha az érintett úgy véli, jogait megsértették, a fent megjelölt kapcsolattartón keresztül konzultációt kell kérnie az adatkezelővel. A konzultációra vonatkozó kérelmet az adatkezelő képviselőjének kell megküldeni a jelen Adatvédelmi szabályzat 2. bekezdésében megadott címre.

Ha a konzultáció nem vezet eredményre, vagy az érintett nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, akkor az érintett bírósághoz fordulhat vagy panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti szervnek, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti EU/EGT-tagállamokban.

Bírósági eljárás esetén az érintett eldöntheti, hogy az eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bíróságnál indítja meg.

 1. Cookie szabályzat

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a weboldal elment a számítógépén vagy mobileszközén a weboldalra történő látogatása során. Ez lehetővé teszi, hogy a weboldal egy bizonyos ideig emlékezzen a tevékenységeire és preferenciáira (például belépési adatok, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), így Önnek nem kell minden alkalommal megadnia azokat, amikor ellátogat a weboldalra, vagy amikor böngészik a weboldalak között.

Azért, hogy a Green Arsenal Hungary Kft. biztosítani tudja weboldalainak megfelelő működését, alkalmanként kis adatfájlokat, ún. cookie-kat helyez el a felhasználó eszközén. A cookie-kat a felhasználó online magatartásának elemzésére használjuk (pl. legtöbbet látogatott oldalak, találatok, adott weboldalon eltöltött idő, egyedi felhasználók). A cél az információ felhasználása a webes tartalom szerkezetének, bemutatásának javítására, valamint a használhatóság javítása.

Login

Lost your password?